Logg deg inn  på It's learning her;

www.Its-learning.com

Nyheter

UTSKARPEN SKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

 ( Visjon, pedagogisk plattform, organisering og satsningsområder)

UTSKARPEN SKOLE
153 ELEVER
3 RENHOLDERE
1 DRIFTSTEKNIKER
16 LÆRERE
4 ASSISTENTER
KONTORFULLMEKTIG
RÅDGIVER
INSPEKTØR
REKTOR

SKOLENS VISJON:

LUT  (likeverd, utvikling og trivsel)

Dette er med på å skape  ” kultur for læring ”

 

Skolens pedagogiske plattform

OVERORDNA MÅLSETTING.

Overordna målsetting for Utskarpen skole går  fram av sentrale forskrifter og vedtekter  om grunnskolen i Norge. Den generelle delen av L97 og kunnskapsløftet (læreplaner for grunnskolen og videregående skole) er våre overordna planer og som vi jobber mot.

Hovedmålsetningen er å sette fokus på hver enkelt  og legge til rette  for at hun/han får ei mest mulig tilpassa opplæring.

Gjennom vårt arbeid vil vi forsøke å arbeide mot at opplæringa skal fremme :

Det meningssøkende menneske ( grunnleggende verdier, kulturarv og identitet)
*  Det skapende menneske (skapende evner og kreativitet)
*  Det arbeidende menneske ( allsidig og praktisk kompetanse)
*  Det allmenndannende menneske ( grunnleggende kunnskaper og allmenndannelse)
*  Det samarbeidende menneske (evne til samarbeid og selvstendig het)
*  Det miljøbevisste menneske (kunnskap og medfølelse med natur , miljø og teknologi).
*  Det integrerte menneske

 

HVORDAN VIL VI ARBEIDE FOR Å NÅ DE OVERORDNA MÅL.

*  Hver enkelt elev settes i fokus.
*  Arbeide aktivt for et trygt og godt læringsmiljø  er ei forutsetning .
*  Godt og forpliktende samarbeid med foreldrene.
*  Hele skolens personale  samarbeider for å nå målene..

 

DETTE  MENER VI OM LÆRING.

Læring skjer i et miljø der det er trygghet, trivsel og tillit.
Elevene skal tilegne seg kunnskaper , holdninger og ferdigheter
Ansvarsbevisste, samarbeidende og engasjerte elever har godt grunnlag for læring.

Opplæringa  legges opp slik at elevene får kjennskap til lokalmiljøet. Skolen samarbeider med foreldre,  lokalt næringsliv og  frivillige organisasjoner for å nå dette målet. 

Vi vil legge vekt på varierte arbeidsformer og arbeide med emner på tvers av faggrensene .


TEAMINNDELING

SMÅSKOLETEAMET
Svanhild Johansen


Ståle Sivertsen (teamleder)


Vigdis Åsheim


May Torunn Søreng


Barbro Andersen


Siw Elisabeth Johansen

MELLOMTRINNSTEAMET

Hilde Jørgensen

Tove Hestmark


Rigmor Tetmo


Kirsti Johnsen (Teamleder)

UNGDOMSSKOLETEAMET

Borgny Bjørsvik

Solfrid Olsen 
Karl Olsen

Torgrim Straumbotn
Marte Thoresen

Stina Rasmussen
Torstein Sakshaug (teamleder)

Kirsten Hanssen

Kitty Bårdsen er knyttet både til u-skoletrinnet og mellomtrinne


S-TEAM.
Dette teamet har som hovedmål og organisere og legge til rette tilpasset undervisning etter behov. Kontaktlærere melder behov til.

Vigdis Åsheim  s-team leder

Teamledere hvert team.

S-teamet har møte hver 4 uke og har samarbeid med PPT etter behov.


TVERRFAGLIG TEAM :
Solfrid I. Olsen
Morten Einar Edvardsen
Repr. fra  PPT
Helsesøster
Repr. fra barnevernet.
Skolelegen ved behov
Leder S-team

Rådgiver følger opp arbeidet i det tverrfaglige teamet og organiserer møter etter  behov.

RÅDGIVER: Solfrid I. Olsen

KONTAKTLÆRER ELEVRÅD: Kirsten Hanssen

VERNEOMBUD: Borgny Bjørsvik

 

KONTAKTLÆRER ELEVRÅD: Kirsten Hanssen

VERNEOMBUD: Ståle Sivertsen

TILSTEDEVÆRELSETID: (33 timer pr.uke)

Mandag, tirsdag onsdag fra kl 08.15 til kl 15.15. Torsdag og fredag fra kl. 08.15 til kl. 14.15.

Administrasjon disponerer et kvarter hver morgen. I tillegg mandagssøktene fra kl 14.15 til 15.15 Denne timen benyttes til evt. kurs , informasjon og pedagogiske debatter. (Oppsummering kurs , prosjekter, virksomhetsplaner , informasjon  S-team  o.s.v.)

 

VIKTIGE ARBEIDSOMRÅDER HØSTEN 2006 OG VÅREN 2007.

Læringsstiler.  
Prosjektet er naturlig både i forhold til begrepet tilpassa opplæring og ved innføring av ny læreplan .Målsetning er at vi gjennom å ta i bruk denne teknikken skal bli bedre i stand til å møte den enkeltes elev måte å lære på.

S-teamet følger opp dette prosjektet ved Utskarpen skole

Ikt
Aktivt bruk av It`s learning blant ansatte elever og foreldre.
Ansvarlig: Ernst Mikalsen

Innføring av programfag
Følge opp partnerskapsavtalene vi har med Eka Chemicals, Nasjonalbiblioteket og Rana kommune Omsorgsdistrikt vest

Utvikle plan for programfaget ved Utskarpen skole

Ansvarlig: Lærere og rådgiver på u-trinnet


Områder som skal gjøres:

Halv årsplaner – alle fag-
Ansvarlig : lærere i de enkelte fag.
Virksomhetskalender teamvis;   Teamledere
Miljøundersøkelser;  2. ganger pr.år.
Elevsamtaler, foreldremøter og samtaletimer.

 

Utskarpen 09.12.08

Morten E. Edvardsen

Rektor

Utskarpen barne – og ungdomsskole